Deklaracja misji:

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, Klub Sportowy „Prometeusz” jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju rekreacji sportowej, turystyki, promocji zdrowego trybu życia, rodziny.

Wierząc, że wspólnie możemy wiele – działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Pomagamy również w realizacji zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i szkolnictwem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia.

 

Dane stowarzyszenia:

 

pełna nazwa;

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007  przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji

Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS

dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261

w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

 

Siedziba:

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul.Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 881 729 485 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.prometeuszsks.pl

 

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

BGZ S.A. Oddział Operacyjny w Siedlcach 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

 

POBIERZ GOTOWY DRUCZEK WPŁATY

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w następującym zakresie który przedstawiamy /na podstawie wpisu do KRS/:

Dalsze rozszerzenie zakresu działalności Stowarzyszenia jako OPP w myśl znowelizowanej Ustawy z marca 2010 r. będzie możliwe po okresie dwóch lat prowadzenia działalności z pełnego zakresu celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia wg zapisów statutowych są możliwe w następujących formach:

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Pkt

54. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich i wpisowego,

b)      miesięcznego czesnego uczestników grup sportowych w przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd o potrzebie jej wprowadzenia,

c)      opłat wstępu na zawody sportowe i imprezy organizowane prze Stowarzyszenie i Klub

d)      darowizn, spadków, zapisów,

e)      dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

f)        zbiórek publicznych- dobrowolnych wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia, zbiórka darów rzeczowych za pokwitowaniem, zbieranie datków do zaplombowanych skarbon lub puszek kwestarskich, towarów w naturze/artykuły spożywcze, zabawki dla dzieci, książki, słodycze/.

g)      sprzedaży „cegiełek wartościowych” o różnych nominałach.

h)      dochody z majątku Stowarzyszenia.

i)        odsetki, dochody z kapitału.

j)        sponsoringu działań statutowych Stowarzyszenia.

k)      w wyniku  prowadzonej działalności gospodarczej.

l)        wpłat-darowizn 1% na rzecz OPP po uzyskaniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

m)    z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

POBIERZ GOTOWY DRUCZEK WPŁATY