Pliki do pobrania:

1. Bilans za rok 2012

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2012

3. Rachunek zysków i strat za 2012

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012

5. Sprawozdanie merytoryczne za 2012

 

W sprawozdaniu merytorycznym, w kwocie wpisanej w pozycji III 4 d) „koszty administracyjne, (…)” błędnie wliczono koszty:

a)      wynagrodzeń instruktorów (opiekunów) w kwocie 71804,64 zł ,

b)      amortyzacji sprzętu sportowego (środków trwałych) w kwocie 5086,56 zł,

które stanowiły bezpośrednie koszty realizacji zadań pożytku publicznego i które powinny być wykazane w pozycji III 4 a) „koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego”. Jednostka wypłacała wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne) wyłącznie instruktorom, trenerom i opiekunom posiadającym odpowiednie uprawnienia za ich pracę merytoryczną z dziećmi, zgodną z celem działania organizacji (por. uwaga w punkcie VI.10). Podobnie - sprzęt sportowy, który zakupiło nasze stowarzyszenie, służy tylko i wyłącznie dzieciom do zajęć sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, zatem jego zakup i amortyzacja służą wyłącznie realizacji statutowych zadań pożytku publicznego.

Dlatego sprawozdanie należałoby skorygować:

było                                        winno być.

pozycja III 4 a)           68509,14 / 20737,80              145400,34 / 82929,30

pozycja III 4 d)          99187,59 / 62191,50              22296,39 / 0,00

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

I. Dane stowarzyszenia:

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007 przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji

Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS

dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261

w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

Siedziba:

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 517 729 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.prometeuszsks.pl

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

BGZ S.A. Oddział Operacyjny w Siedlcach 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

II. Władze Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia „Prometeusz”-zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”:

DARIUSZ SKIERMUNT - prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT – skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu

2. Komisja Rewizyjna:

Marian Pawlak – przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek

III. Zrealizowane zadania publiczne w 2012 r.:

1. Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne) - kwota dotacji 3000zł.

2.  Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł/.

3. Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego - bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy  – „Wolny czas bez używek” – nauka pływania /dwie grupy/, piłka nożna /trzy grupy/, łucznictwo /jedna grupa/, pływania na jachtach żaglowych /jedna grupa/, w terminie 01.05.2012 - 31.11.2012 - /Zarząd Województwa Mazowieckiego/ - kwota dotacji 25000zł/.

4. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r. - kwota dotacji 4000zł

5. Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 2000zł/

6.  I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -  Siedlce 2012 - 17.10.2012 r. - /UM Siedlce - kwota dotacji 1500zł

7.  II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r. - /UM Siedlce - kwota

dotacji 2000zł.

8.  Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych - Siedlce 2012. marzec – grudzień 2012 r.- /UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł.

Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:

1. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką - luty – czerwiec 2012 r. –

grupa 15 osób.

2. Nauka pływania – październik  –grudzień 2012 r. –  grupa 15 osób / egzamin na kartę

pływacką koniec lutego 2013 r.

3. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.

4. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.

5. Organizacja siedmiu wyjazdów na zawody, mityngi, spartakiady i turnieje w ramach

Sekcji Olimpiad Specjalnych „Prometeusz” Siedlce – wsparcie w pokryciu kosztów

transportu UM Siedlce.

6. Kurs na certyfikat umiejętności żeglarskich ISSA – luty-sierpień 2012.

Pisma potwierdzające przyjęcie sprawozdań i rozliczenie dotacji opublikowane są na stronie www.prometeuszsks.pl w zakładce Sprawozdania z działalności / Rozliczenie dotacji.

 

IV. Pomoc innym organizacjom: /w 2012 r./:

1. Festyn rodzinny Broszków maj 2012 r. - pokaz i strzelania łucznicze.

2. Dni Integracji  UP-H Siedlce czerwiec 2012 r. - pokaz i strzelania łucznicze.

V. Sekcje w Klubie: / funkcjonujące i w trakcie tworzenia w 2012 r./:

  • Piłka nożna chłopców „Tytan” - rocznik 2001
  • Sekcja żeglarska „Grocik”
  • Integracyjna Sekcja Łucznicza „Herakles”
  • sekcja pływacka "Żabka"

V. Inicjatywy Klubu „Prometeusz” w 2012 r.:

  • Propozycja wprowadzenia do systemu dotacji Miasta Siedlce zadania publicznego „Rekreacja sportowa/w formie zajęć pozalekcyjnych, w tym w okresie wakacji/, sport osób niepełnosprawnych/ z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, w tym Paraolimpijski i Olimpiad Specjalnych/.” – Prezydent Miasta Siedlce, Rada Miasta, Komisja sportu Rady Miasta Siedlce /01.10.2012/.
  • Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi planów współpracy na 2013 r. - propozycje własne Stowarzyszenia do dodania do zadań szczegółowych – UM Siedlce/19.10. 2012/.
  • Prośba o umieszczenie na stronach internetowych apelu do mieszkańców o przekazywanioe 1% organizacjom pożytku publicznego – Prezydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki, Wójt Gminy Siedlce – 30.01.2012 r.