Pliki do pobrania:

1. Bilans za rok 2014

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2014

3. Rachunek zysków i strat za 2014

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014

5. Sprawozdanie merytoryczne za 2014

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.

I. Dane stowarzyszenia:

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007 przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji

Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS

dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261

w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

Siedziba:

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 881 729 485 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.prometeuszsks.pl

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

BGZ S.A. Oddział Operacyjny w Siedlcach 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

II. Władze Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia „Prometeusz”-zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”:

DARIUSZ SKIERMUNT - prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT – skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu

2. Komisja Rewizyjna:

Marian Pawlak – przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek


Zadania zrealizowane z dotacji, przy współpracy z samorządami:

1.  Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 17.03 2014 r.- /UM Siedlce

2. Całoroczne zajęcia sportowe – profilaktyka antyalkoholowa 2014 UM Siedlce /kwota dotacji- 10000zł/.

3. Obozy sportowe w miejscu zamieszkania – dwa turnusy lipiec 2014 – UM Siedlce /kwota dotacji- 10000zł/.

4. I Rajd rowerowy 26.07.2014 – UM Siedlce - /kwota dotacji- 1000zł/.

5. Spływ kajakowy 18-19.08.2014 r. – UM Siedlce - /kwota dotacji- 2000zł/.

Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:

1. Piłka nożna chłopców –  1 grupa 25 osób – 03-06.2014 Kotuń.

2. Szkolenie żeglarskie 05-08.2014 r. Siedlce, Mazury, pływania szkoleniowe na zalewie

w Siedlcach.

3. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób -

2014.