Deklaracja misji:

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, Klub Sportowy „Prometeusz” jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju rekreacji sportowej, turystyki, promocji zdrowego trybu życia, rodziny.

Wierząc, że wspólnie możemy wiele – działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Pomagamy również w realizacji zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i szkolnictwem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia.


Władze Stowarzyszenia

 

1. Zarząd Stowarzyszenia „Prometeusz”-zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”:

 

DARIUSZ SKIERMUNT - prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT - skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu

 

2. Komisja Rewizyjna:

Marian Pawlak – przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek

Dariusz Skiermunt

W czasie studiów na WSR-P w Siedlcach współorganizator licznych rajdów pieszych i rejsów żeglarskich -  jako student i działacz PTTK w Siedlcach. Współzałożyciel i prezes Studenckiej Spółdzielni Pracy „Jacek” przy WSR-P w Siedlcach.

W roku 2007 współzałożyciel Stowarzyszenia „Prometeusz” Siedlce – zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”, w latach 2007/2011 pełni funkcję prezesa. W kadencji 2009-2011,2012-2013 członek Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce.

W roku 2011 członek komisji rozstrzygających konkursy ofert z ramienia Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce w zakresie Pomocy społecznej, Działania na rzecz niepełnosprawnych, Wspierania organizacji pozarządowych.

Zainteresowania: sport / piłka nożna, sztuki walki, żeglarstwo, łucznictwo/, poezja, sztuki plastyczne, film, fotografia.

Uprawnienia: menedżer sportu, instruktor sportu piłki nożnej, łucznictwa, badmintona, sternik jachtowy i motorowodny, sędzia biegów na orientację.

Udział w komisjach jako przedstawiciel organizacji pozarządowych:

Miasto Siedlce /2011 i 2012r./ - Zadanie: Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy. Zadanie: Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów. Zadanie: 2) Dofinansowanie do inwestycji w zakresie rozbudowy bazy sportowej. Zadanie: Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami za środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych.

Warszawa - Zarząd Województwa Mazowieckiego / 2012r./

Zadanie: PROWADZENIE  INTERWENCYJNEGO OŚRODKA  PREADOPCYJNEGO Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”. Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po uśmiech”.

Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach:

1. Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Przygotowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie Działania 6.1 PO KL”  -
27 kwietnia 2010 r.

2. Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Zasada równości szans kobiet i
mężczyzn w praktyce, w kontekście projektów tworzonych, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie Działania 6.1 PO KL” 15 czerwca 2010 r.

3. Tworzenie reklamy internetowej - Warszawa 21 czerwca -08 lipca 2010 r.

4. Szkolenie – Marketing Internetowy – Warszawa 13-16.09.2010 r.

5. Warsztaty „Liderzy przedsiębiorczości społecznej” Warszawa 23-24.09.2010 r

6. Konferencja szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej – „Szkolenie dzieci i
młodzieży na świecie” 5/6 października 2010 Warszawa.

7. Kurs dla nauczycieli i trenerów piłki nożnej w ramach programu UEFA
Grassroots -„Szkolenie chłopców i dziewczynek w przedziale wiekowym 7-13 lat”
kwiecień 2011r.

8. Konferencja szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej – „Szkolenie dzieci i
młodzieży na świecie” 23-24 października 2011 Warszawa.

9. Szkolenie „Podstawowe studium Europejskiego Funduszu Społecznego” –
Siedlce 10.03.2011 r.

10. Szkolenie „Współpraca z wolontariuszami – aspekty prawne” – Siedlce
20.10.2011 r.

11. Warsztaty z zakresu rozwijania dyscyplin sportowych dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym – Zamość 12-18.11.2011 r.

12. Olimpiady Specjalne     – Warszawa grudzień 2011 r.

14. Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej 18-19.09.2012.

15. "Kierunek - profesjonalny sektor" 09.11.2012 r. Warszawa

16. Słuchacz I Siedleckiej Szkoły Ekonomii Społecznej 2012/2013.