2019

Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie merytoryczne