Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce – zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”.

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007  przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261 w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

Siedziba Stowarzyszenia

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 736 245 653 e-mail: prometeusz-siedlce@wp.pl , www.prometeuszsks.pl

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

Paribas Oddział w SiedlcachL 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

Zarząd Stowarzyszenia

DARIUSZ SKIERMUNT – prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT – skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu