Deklaracja misji:

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, Klub Sportowy „Prometeusz” jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju rekreacji sportowej, turystyki, promocji zdrowego trybu życia, rodziny.

Wierząc, że wspólnie możemy wiele – działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Pomagamy również w realizacji zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i szkolnictwem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia.

Statut:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pkt

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla:

a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych/,

b/ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

c/ wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży /w tym osób niepełnosprawnych/,

d/ ochrony i promocji zdrowia,

e/ wspierania oświaty, edukacji i wychowania /w tym osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów o utrudnionym dostępie do oświaty, edukacji/,

f/ przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez sport, wypoczynek,   rekreację i turystykę,

g/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

h/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

j/ wspierania i rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

k/ rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

l/  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej

ł/  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Pkt

12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

do punktu 2/a – finansowanie budowy i remontów obiektów sportowych oraz ich utrzymanie, finansowanie płac trenerów prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego, wspieranie finansowe sportowców poprzez fundowanie, stypendiów, dożywiania i zapomóg, organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizację i dofinansowanie wycieczek, imprez sportowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia sportowe i turnieje, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami, przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole takimi jak: chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, wystawianie zawodników w systemach rozgrywek z zachowaniem odpowiednich przepisów i procedur, finansowanie, dofinansowanie, organizacja szkoleń i kierowanie na szkolenia związane ze sportem np. szkolenia instruktorskie, trenerskie, sędziowskie, związane z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu i jego obiektów sportowych itp.

do punktu 2/b – organizowanie konkursów, odczytów, akcji informacyjnych/wydawnictwa, TV, prasa/, wykładów, zajęć/w tym sportowych/, szkoleń propagujących równouprawnienie kobiet itp., organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży/ w tym sportowych/, szkoleń i kursów w tym wyjazdowych zwiększających poziom ich kwalifikacji potrzebnych do osiągania sukcesów w życiu społecznym i zawodowym, itp.

do punktu 2/c – organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i krajoznawczych, rejsów, spływów, warsztatów, konkursów, kursów instruktorskich i przewodnickich, odczytów, wykładów, pogadanek, szkoleń itp. propagujących rozwój krajoznawstwa, itp.

do punktu 2/d – organizowanie odczytów, konkursów, akcji informacyjnych /wydawnictwa, TV, prasa/, wykładów, szkoleń itp., propagujących zdrowy tryb życia oraz zasad zdrowego odżywiania, wydawanie publikacji /broszur, folderów, książek, itp./, udostępnianie możliwości praktycznej realizacji tych zasad przez udział w warsztatach, festynach, całorocznych zajęciach praktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie łączących teorię z praktyką /w tym łączenie z różnymi potrzebnymi formami ruchu/, itp.

do punktu 2/e – organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wyjazdów na wystawy, zajęć praktycznych, plenerów, wystaw itp., wspieranie i wydawanie publikacji /broszur, folderów,książek,  itp./, podnoszących poziom wiedzy i umiejętności wynikających z aktualnego zapotrzebowania społecznego, budowę i utrzymywanie placówek oświatowych, wychowania i sztuki, prowadzenie świetlic, zakup materiałów informacyjnych i szkoleniowych, itp., finansowanie płac instruktorów, wykładowców, opiekunów i nauczycieli.

do punktu 2/f – organizowanie odczytów, wykładów, akcji informacyjnych /wydawnictwa, TV, prasa/, zajęć / w tym sportowych /, wycieczek, warsztatów i szkoleń pomagających w walce z patologiami, wychodzeniem z uzależnień, udostępnienie dzieciom i młodzieży rodzin zagrożonych patologiami możliwości udziału dzieci, we wszelkich zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie /w tym sportowych, wypoczynkowych, krajoznawczych itp./,

do punktu 2/g – organizowanie odczytów, wykładów, akcji informacyjnych itp., akcji na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, pomoc i wspieranie społeczeństwa w wystąpieniach do władz w zakresie dostrzeganych przez społeczność zagrożeń i nieprawidłowości w ochronie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji, organizacja happeningów i manifestacji/zalegalizowanych/ wyrażających protest, niepokój lub zauważone przez społeczność lokalną zagrożenia skierowane do odpowiednich władz, mediów, pozostałych członków demokratycznej wspólnoty itp. pomoc w organizacji akcji wyboru i rekomendowania niezależnych przedstawicieli społeczeństwa do odpowiednich władz i sprawowania stanowisk administracyjnych i społecznych celem reprezentowania społeczności w odpowiednich strukturach dla lepszego wykonywania woli społeczeństwa lokalnego we wszystkich sferach życia społecznego, formalne wystawianie i zgłaszanie kandydatów wyłonionych przez społeczeństwo do ogłaszanych wyborów, konkursów itp., prowadzenie informacyjnego, niezależnego internetowego portalu społecznościowego ukierunkowanego na potrzeby lokalnej społeczności, itp.

do punktu 2/h – organizowanie odczytów, wykładów, akcji informacyjnych, akcji na rzecz osiągnięcia konkretnych legalnych celów przez wspólnoty i społeczność lokalną, zajęć i szkoleń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja happeningów i manifestacji/zalegalizowanych/ wyrażających opinie oraz wolę wspólnot i społeczności lokalnych wobec władz, mediów itp., pomoc w organizacji akcji wyboru i rekomendowania niezależnych przedstawicieli społeczeństwa do odpowiednich władz i sprawowania stanowisk administracyjnych i społecznych celem reprezentowania społeczności w odpowiednich strukturach władzy dla lepszego wykonywania woli społeczeństwa lokalnego we wszystkich sferach życia społecznego, formalne wystawianie  i zgłaszanie kandydatów wyłonionych przez społeczeństwo do ogłaszanych wyborów, konkursów itp., prowadzenie informacyjnego, niezależnego internetowego portalu społecznościowego ukierunkowanego na potrzeby lokalnej społeczności, wspieranie społeczności w wystąpieniach do władz pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym, itp. we wszelkich sferach życia społecznego.

do punktu 2/i – organizowanie odczytów, wykładów, akcji informacyjnych, zajęć, szkoleń, wyjazdów, wycieczek, festynów integracyjnych, rejsów, rajdów, spływów, itp., pomagających w walce z niepełnosprawnością, łagodzeniem jej skutków, udostępnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym wszelkich form zajęć /w tym sportowych/ organizowanych przez Stowarzyszenie, pomoc w rozwiązywaniu problemów grup i osób indywidualnych /niepełnosprawnych/ związanych z utrudnieniami w realizacji zainteresowań i kariery zawodowej, rozwiązywaniem problemów życiowych osób niepełnosprawnych, itp.

do punktu 2/j – organizowanie odczytów, wykładów, warsztatów, kursów zawodowych, akcji informacyjnych i promocyjnych/wydawnictwa, TV, prasa/, zajęć, szkoleń itp., na rzecz rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, organizacja happeningów i manifestacji /zalegalizowanych/ wspierających rozwój świadomości ekologicznej lub obrony przed negatywnymi skutkami działalności człowieka, organizowanie zajęć, wycieczek, festynów integracyjnych, wycieczek edukacyjnych, rejsów, rajdów, spływów, itp

do punktu 2/k – organizowanie wyjazdów, warsztatów, konkursów, kursów, odczytów, wykładów, pogadanek, szkoleń itp., propagujących rozwój sztuki i kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wydawanie publikacji /broszur, folderów, książek, itp. wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem i ochroną kultury i sztuki, wspieranie akcji związanych z rozwojem sztuki i kultury, ochroną dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego

do punktu 2/l – organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i krajoznawczych oraz szkoleniowych, warsztatów, konkursów, kursów, zajęć międzypokoleniowych / w tym sportowych / odczytów, wykładów, pogadanek, szkoleń itp., propagujących działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej

do punktu 2/ł – organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i krajoznawczych, zajęć całorocznych, warsztatów, festynów, konkursów, kursów, odczytów, wykładów, pogadanek i szkoleń, akcji informacyjnych i promocyjnych /wydawnictwa, TV, prasa/ itp., propagujących działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspieranie finansowe dzieci i rodzin poprzez fundowanie, stypendiów, dożywiania i zapomóg, organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizację i dofinansowanie wycieczek, imprez sportowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia sportowe i turnieje, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, uczestniczenie w  imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju,

STOWARZYSZENIE ”PROMETEUSZ” Siedlce ZAPALMY PROMYK NADZIEI. Klub Sportowy  „PROMETEUSZ” realizuje swoje cele:

współdziałając z władzami samorządowymi, państwowymi i różnymi legalnymi organizacjami i funduszami w celu zapewnienia zawodnikom i osobom potrzebującym właściwych warunków do uprawiania sportu, realizacji planów życiowych oraz w celu niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,

uczestnicząc w zawodach sportowych rangi lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

organizując dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczynek w czasie wolnym od nauki i pracy poprzez organizację obozów, rajdów, konkursów, turniejów itp.,

organizując zawody, imprezy sportowe, edukacyjne i rekreacyjne,

prowadząc działalność szkoleniową, promocyjną i informacyjną,

sprawując opiekę wychowawczą i szkoleniową nad zawodnikami, członkami Stowarzyszenia i osobami potrzebującymi,

wspierając osoby indywidualne i grupy osób borykające się z problemami z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia.